PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Cezalar E-Posta Adresine Gönderilecekalnescafe
07 04 2014, 19:58
Selamlar.......Tra­fik ce­za­la­rı­nın tah­si­li ve ta­ki­bi­ni dü­zen­le­yen yö­net­me­lik Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di. Ye­ni yö­net­me­li­ğe gö­re, ar­tık tra­fik po­lis­le­ri tra­fik ce­za­sı kes­ti­ği sü­rü­cü­ler­den ce­za tu­ta­rı­nı el­den ala­ma­ya­cak.

Ce­za tu­ta­nak­la­rı­na iliş­kin bil­gi­ler elek­tro­nik or­ta­ma anın­da ak­ta­rı­la­cak ve bu ve­ri­ler Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’nın il­gi­li bi­rim­le­ri ile elek­tro­nik or­tam­da pay­la­şı­la­cak. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lık­la­rı­nın tra­fik yet­ki­si mül­ki amir­le­re dev­re­dil­di. Bu ne­den­le tu­ta­nak­lar doğ­ru­dan mül­ki amir­le­re gön­de­ri­le­cek.

El­den ve­ri­le­me­yen ya da pla­ka­ya ya­zı­lan tra­fik ce­za­la­rı araç sa­hip­le­ri­nin ma­il ad­res­le­ri­ne elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la ya da ika­met ad­res­le­ri­ne pos­ta yo­luy­la gön­de­ri­le­cek.
Cezalar E-Posta Adresine Gönderilecek (http://www.arabalar.gen.tr/cezalar-e-posta-adresine-gonderilecek-h4071.html) alıntıdır......